Дата:

Трите имена на собственика, ЕГН:
М Ж
Трите имена на управителя, ЕГН:
М Ж ----М Ж
лична карта на управителя - номер, издадена на, от:

Име на ЕООД-то:

Име на ЕООД-то на латиница:

Седалище:

Адрес на управление:

Предмети на дейност:КАПИТАЛ и дялове :