2 (два) лева, разпределен на 2 (два) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
5 (пет) лева, разпределен на 5 (пет) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
10 (десет) лева, разпределен на 10 (десет) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
20 (двадесет) лева, разпределен на 20 (двадесет) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
50 (петдесет) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
200 (двеста) лева, разпределен на 200 (двеста) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.
500 (петстотин) лева, разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.